Available courses

Self enrolment

หน่วยที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          เมื่อโลกมีการพัฒนาขึ้นและมนุษย์ต...
Course
Self enrolment

หน่วยที่ 2 การจัดการข้อมูล และความรู้

หน่วยที่ 2 การจัดการข้อมูล และความรู้

       ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะถูกเก็บในรูปของ...
Course
Self enrolment

หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศ

หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศ

 ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใช้งานจำนวนมาก เพื่อ...
Course

หน่วยที่ 4 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และการทำงานเบื้องต้น

หน่วยที่ 4 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และการทำงานเบื้องต้น

          คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอน...
Course

หน่วยที่ 5 หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 5 หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

โปรแกรมควบคุมการทำงนของเครื่องจะเก็บอยู่ในหน่วยความจำ ในระบบคอมพิวเ...
Course

หน่วยที่ 6 พอร์ตอินพุต เอาต์พุต

หน่วยที่ 6 พอร์ตอินพุต เอาต์พุต

พอร์ตเป็นช่องทางที่คอมพิวเตอร์ใช้ติดต่อกับผู้ใช้ภายนอก โดยมีอุปกรณ์...
Course